*خیلی دلگیرم...از این دنیا...از خودم... 

از آدمایی که بهشون دل بستم و نشد که باهاشون باشم

از گریه های تو خلوتم خسته ام

از این همه تنهایی خسته ام

خدایا میشنوی صدامو؟

کی تموم میشه تنهایی هام؟

ببین حالمو... ببین گریه هامو... ببین چه داغونم

کمکم کن ...کمکم کن...

بگیر دستمو که خرابم!

R.R ●